Adatkezelési tájékoztató / Térfigyelő kamera rendszer adatkezelési szabályzat


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az SZIMITA-TRADE Kft. (a továbbiakban: Szervezet) a működése és a www.fcsemege.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Szervezet számára személyes adataikat megadó természetes személyek, Honlapra látogatók, Honlapon regisztrálók vagy személyes adataikat egyéb módon megadó (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szervezet ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa fenti viszonylatban kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a hozzájárulásával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

1. Szervezet mint adatkezelő megnevezése

Cégnév: SZIMITA-TRADE KFT.

Székhely, levelezési cím: 4244 Újfehértó, Széchenyi u. 19.

Telefon: +3642290503

E-mail:  info@fcsemege.hu

Adószám: 13115252-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-068644

 

2. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Adatkezelési gyakorlata során a Szervezet figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

- az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-I (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR).

 

3. Fogalmak

3.1 személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

3.2 hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3.3 tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3.4 adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.5 adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

3.6 adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.7 nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.8 adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

3.9 adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

3.10 adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

3.11 adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

3.12 adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

3.13 harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3.14 harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

3.15 Cookie

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

 

4. Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a)            az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b)           az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c)            az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d)           az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e)            az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f)            az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért az érintett a felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért a Szervezet akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. Ha az adatokat megadó más személy nevében jár el, az adat megadója felelős azért, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti feltételekkel megegyező adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal az érintett személytől rendelkezzék, illetve ennek bizonyítása is őt terheli.

Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető, kivéve, ha annak kezelését törvény írja elő, illetve a felek jogos érdeke.

Az adatkezelésébe kerülő személyes adatokat a Szervezet nyilvánosságra nem hozza, az említett alvállalkozókon kívül harmadik félnek nem adja át, illetve az átadott személyes adatokat az alvállalkozók semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, illetve további harmadik személyeknek átadni.

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A Szervezet gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek, összhangban a 2. pontban részletezett jogszabályok rendelkezéseivel.

 

5. Az adatkezelés  jogalapja és célja

Az adatkezelésre érintettek önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása magában foglalja az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását. GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

 

5.1 Bekért személyes adatok

Kezelt adatok köre, típusa: Önéletrajzok adatai

Adatkezelés célja: Esetleges munakszerződéshez

Érintettek köre: Állásra jelentkezők

Adatkezelés jogalapja: - GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. f pont

Személyes adatok típusa: Elbíráláshoz szükséges személyes, tanulmányi, karrier és egyéb adatok

Adatgazda, adathoz hozzáfér: Marketing

Adatkezelés időtartama: maximum 1 évig vagy törlési kérelemig

 

Kezelt adatok köre, típusa: Céges kapcsolattartók adatai

Adatkezelés célja: Üzleti tevékenységhez

Érintettek köre: Partnerek képviselői, dolgozói

Adatkezelés jogalapja: - GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. f pont

Személyes adatok típusa: Név, cím, elérhetőség

Adatgazda, adathoz hozzáfér: Könyvelő , beszerzők, értékesítők

Adatkezelés időtartama: törlési kérelemig

 

Kezelt adatok köre, típusa: Kamera

Adatkezelés célja: Vagyonvédelem, minőségvédelem

Érintettek köre: Munkavállalók, ügyfelek, vendégek

Adatkezelés jogalapja:

- GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. f pont

 - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Személyes adatok típusa: Felvételek

Adatgazda, adathoz hozzáfér: Ügyvezető

Adatkezelés időtartama: maximum 30 napig

 

Kezelt adatok köre, típusa: Nyomkövetési adatok

Adatkezelés célja: Vagyonvédelem

Érintettek köre: Munkavállalók

Adatkezelés jogalapja:

- GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. f pont

 - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Személyes adatok típusa: GPS koordináták

Adatgazda, adathoz hozzáfér: Ügyvezető

Adatkezelés időtartama: szolgáltató beállításai szerint

 

6.  Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szervezet, az adatok kezelésére a Szervezettel szerződéses viszonyban álló vállalkozások (Harmadik felek nyilvántartásban és Adatvagyon leltárban rögzítve) illetve Szervezet belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Szervezet a meghatározott célok elérése körében adatfeldolgozót vehet igénybe.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szervezet fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

8. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett kérelmére a Szervezet tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat (részletek a GDPR 15. cikkben). Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a adatvedelem@fcsemege.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni. Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)            a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)           az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)            az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d)           a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)            a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)            a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)          Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)          Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy

ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

ha közérdekű archiválás céljából, vagy

ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)            az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)           az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)            az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)           az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)          Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)          Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)          Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(3)          A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(4)          Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5)          Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése

és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)          Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3)          Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4)          Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Érintett fenti igényeit a Szervezetnél a 10. pontban megadott elérhetőségekre eljuttatott nyilatkozatában jelezheti, ebben az esetben a Szervezet a döntésről írásban értesíti az érintettet. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz (törvényszék) fordulhat jogainak érvényesítése érdekében, amely esetben a bíróság soron kívül jár el (Infotv. 22- 23.§).

Az adatkezelő az igényt a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 25 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

9. Adatkezelő nyilatkozata

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

10. Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatban a érintettnek az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei állnak fenn:

Az érintett tájékoztatást kérhet a Szervezettől annak elérhetőségein (e-mail: adatvedelem@fcsemege.hu; postacím: 4244, Újfehértó, Széchenyi u.19., telefonszám: +3642290503) a személyes adatok kezeléséről; ennek során az Szervezet tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az esetleges adatfeldolgozásról, vagy az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (Infotv. 14. §).

A Szervezet köteles legkésőbb 25 napon belül írásban megadni a tájékoztatást, amelyet csak törvényben meghatározott ok alapján tagadhat meg.

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz. Az érintett általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Az érintett jogorvoslati igényével, panaszaival a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:+36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 


 

TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

1. A szabályzat tartalma

A szabályzat tartalmazza:

- a szabályzat céljának, hatályának meghatározását, a figyelembe veendő előírásokat.

2. A szabályzat célja, hatálya, figyelembe veendő előírások

2.1. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy részletesen meghatározza a térfigyelő kamera rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelési szabályokat, különösen:

- az adatrögzítésre vonatkozó szabályokat,

- a rögzített adatok felhasználásának előírásait,

- az adattovábbítási, és betekintési jogok rendjét,

 - az adattörlési kötelezettséget.

2.2. A szabályzat hatálya

A szabályzat személyi hatálya kiterjed elsősorban a Szervezet vezetőjére vagy megbízottjára ellátó személyekre.

2.3. A figyelembe veendő előírások

A szabályzat elkészítésekor figyelembe vett tagállami vagy uniós jogszabályok:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (továbbiakban: Infotv.)

- 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (továbbiakban: Szvtv.)

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (továbbiakban Mt.)

- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR)

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója a munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeiről

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről

 

3. Értelmező rendelkezések

A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni:

Térfigyelő kamera rendszer

A térfigyelő kamera rendszer: azok az eszközök és megoldások, melyek kamerák kihelyezésével és üzemeltetésével lehetővé teszik a terület távolból történő megfigyelését, a kamerákkal képfelvételek készítését, a felvételek tárolását, valamint az adatok továbbítását.

Terület

A Szervezet illetékességi területén lévő olyan terület, mely az ingatlan nyilvántartásban a Szervezet által használt földrészletként (vagy azon belüli üzemi területként) beazonosítható.

Személyes adat

GDPR 4. cikk. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelő

GDPR 4. cikk 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelés

GDPR 4. cikk 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adattovábbítás

Adattovábbítás - az Infotv. 3. § 11. pontja szerinti adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés

Adattörlés - az Infotv. 3. § 13. pontja szerinti adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés

Adatmegsemmisítés - az Infotv. 3. § 16. pontja szerinti adattörlés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó - az Infotv. 3. § 18. pontja szerinti adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

 

4. A területi térfigyelő kamera rendszer

4.1. A rendszer felépítése

A területi térfigyelő kamera rendszer az alábbi részekből áll:

- a területre kihelyezett kamerákból,

- a központi rögzítő helyiségből a szükséges eszközökkel és műszaki megoldásokkal.

4.1.1. A területre kihelyezett kamerák

A területre kamerát kihelyezni és üzemeltetni csak a jelen szabályzatban foglaltak szerint, a kamera elhelyezési döntésének megfelelően lehet. A kamerákat tehát a szabályzat által meghatározott helyre lehet kihelyezni úgy, hogy a szabályzatban szereplő terület megfigyelésére legyen alkalmas.

A kamerákat jól látható helyre kell kihelyezni. A kihelyezett kamerák üzemeltetésének tényéről minden megfigyelt helyen tájékoztatót kell kihelyezni.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell legalább:

- a képfelvevők elhelyezésének tényét,

- az adatkezelés rendjét.

A tájékoztatást úgy kell elhelyezni, hogy a területre belépni kívánó személyek számára a megfigyelés előtt láthatóvá váljon a tájékoztatás. A tájékoztatást jól látható helyen, illetve helyeken kell feltüntetni.

A térfigyelő rendszerben a megfigyelés céljának megfelelő műszaki tanúsítvánnyal rendelkező kamerákat  alkalmazni.

4.1.2. Tájékoztatás

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 28. § (2) bekezdés c) pontja által előírtaknak megfelelően, az épületben megjelenni kívánó harmadik személyek részére a Szervezet figyelemfelhívó jelzést helyez el annak tényéről, hogy az adott területen elektronikus térfigyelő rendszer működik. A munkavállalók tájékoztatása a „SZABÁLYZAT A MUNKAHELYI KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSÉRE” szabályzatban rögzítettek szerint történik.

4.1.3. A központi helyiség

A területi térfigyelő kamera rendszer központi rögzítő, illetve adatkezelő helyisége az Szimita-Trade Kft. címén található épületének erre a célra biztosított helyiségében található.

A kihelyezett kamerák által közvetített képek:

- a képek rögzítése egy központi tároló egységre (szerverre) történik.

4.1.4. A felvételek megtekintése

A Szervezet által alkalmazott térfigyelő rendszer közvetlen megfigyelésre (élőkép) használható, közvetlen megfigyelésre kizárólag a jelen szabályzat szerinti munkakörben foglalkoztatott munkatársaknak, és kizárólag a munkakörük ellátásához szükséges mértékben van joga. A képfelvételek megtekintésére és esetleges visszanézésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívüli személyek ne láthassák.

4.2. A rendszer üzemeltetési rendje

4.2.1. A rendszer üzemeltetésének célja

A munkavállalók megfigyelése az Mt. 9. § és 11. § előírásai szerint valósulhat meg. Az üzemeltetetés során be kell tartani az Infotv. 4. § előírásait.

A területi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésének elsődleges célját az Szvtv. határozza meg. Az Szvtv. négy esetben teszi lehetővé az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazását:

a) az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,

b) a veszélyes anyagok őrzése,

c) az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme,

d) vagyonvédelem

A Szervezet az Szvtv. 26. § (1) bekezdése szerint járhat el a létesítményei őrzése során, kivéve, hogy a (2) bekezdés értelmében elektronikus megfigyelőrendszert közterületen ilyenkor sem alkalmazhat.

4.2.2. A rendszer tulajdonosa és üzemeltetője

A területi térfigyelő kamera rendszer az Szimita-Trade Kft. tulajdona. A rendszer használatára, kezelésére, üzemeltetésére a Szervezet által meghatározott egység és személyzet  jogosult.

4.2.3. A Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése

A térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek:

-  esetenként megfigyelésre kerülnek

A térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek megfigyelésének célja, hogy az ellenőri szolgálat áttekintést kapjon a megfigyelt területek állapotáról, helyzetéről, és indokolt esetben azonnali intézkedést tegyen, illetve kezdeményezzen.

A térfigyelő kamerarendszer képeinek rögzítése:

- folyamatosan - a nap 24 órájában - történik,

A képek rögzítésének célja, hogy szükséges esetben bizonyítási eszközként felhasználhatók legyenek az egyes eljárásokban.

4.2.4. A rögzített felvételek visszanézése

A térfigyelő kamerarendszer rögzített képinek visszanézése:

- a visszanézésre okot adó esemény bekövetkezésekor történik meg.

4.2.5. Eljárás indítása, illetve kezdeményezése

A rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek esetén a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított két munkanapon belül a terület felügyelő köteles:

- a feladatkörébe tartozó eljárást megindítani,

- a más szerv vagy hatóság (pl. rendőrség) hatáskörébe tartozó eljárások esetén az eljárás megindítását kezdeményezni.

5. A területi térfigyelő kamera rendszerrel kapcsolatos adatkezelés

5.1. A kamerarendszer által rögzített felvételek, mint személyes adatok

A területi térfigyelő kamera rendszerben rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért érvényesíteni kell az információs törvényben szóló törvényben meghatározott, valamint jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési szabályokat.

5.2. Az adatkezelés alapelvei

Az adatkezelés főbb alapelvei:

- személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető,

- az adatkezelés során az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie,

- személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezelhető.

Az ellenőrzésre jogosultak részéről a személyes adat kezelésének célja:

a) az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,

b) a veszélyes anyagok őrzése,

c) az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme,

d) vagyonvédelem

5.3. Az adatkezelés jogalapja

Az ellenőrzésre jogosultak adatkezelésének jogalapját az Szvtv. 26. § (1) bekezdése illetve a 30. §-a határozza meg.

5.4. Az adatkezelés korlátai

A területi térfigyelő kamera által rögzített felvételeket, mint személyes adatokat a képfelvétellel érintett területen:

- elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban,

- elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban,

- a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

A területi térfigyelő kamera által rögzített felvételeket bizonyítási eszközként ki kell adni:

- a bírósági vagy más hatósági eljárásban jogosult szerv kérésére, illetve

- közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére (belföldi jogsegély keretében), ha a megkereső szerv a kérelmét jogszabálynak megfelelően indokolta.

Az indokolás akkor megfelelő, ha az tartalmazza:

- a megkereső szerv jogosultságát megalapozó alapvető jogszabályi hivatkozást,

- az eljárás tárgyát,

- az eljárás ügyiratszámát,

- a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt.

A megkeresést meg kell tagadni, ha:

- a megkeresés indoklása nem megfelelő,

- ha a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

5.5. Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlése

Az Infotv. alapján az adatkezelés során személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető.

A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételek adatkezelési időtartama

A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételeket a rögzítést követő 3 munkanapig kezelhetőek, azt követően haladéktalanul törölni kell.

A rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételek adatkezelésének időtartalma

A rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételek adatkezelési időpontja nem haladhatja meg a 3 napot. Az adatkezelés akkor tarthat tovább a rögzítést követő 3 munkanapnál, ha a felügyelet által kezdeményezett eljárás során az eljárás megindítására jogosult az eljárás megindításának tényéről a rögzítést követő 3 munkanapon belül a felügyeletet tájékoztatta.

Ha az eljárást lefolytató szerv részére, vagy magánszemély számára a jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban az adat továbbítása megtörtént, az adatokat törölni kell.

Kérelemre az adatkezelés időtartamának meghosszabbítása

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.

5.6. Betekintési jog

Az ellenőrzésre jogosultak részéről biztosítani kell az érintett magánszemélyek számára, hogy a felvételen szereplő személy - az adatkezelésre rendelkezésre álló időtartama alatt, jellemzően a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel készítésétől számított 3 munkanapon belül - megtekinthesse a róla készült felvételt.  Az érintett a jogait az Infotv. 14-19. §-ban foglaltak szerint gyakorolhatja.

6. Adatbiztonság

Az ellenőrzésre jogosultak részéről biztosítani kell az érintettek személyes adatainak védelmét. A védelemnek ki kell terjednie a magántitoknak és magánélet körülményeire, arra, hogy ezek illetéktelen személy tudomására ne jussanak.

Az adatokat védeni kell különösen:

- a jogosulatlan hozzáférés,

- a jogosulatlan megváltoztatás,

- a jogtalan továbbítás,

- a jogtalan nyilvánosságra hozatal,

- jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint

- a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

6.1. Szervezési intézkedések

6.1.1. Személyek

A területi térfigyelő kamera rendszer központi helyiségében az ellenőrzésre jogosultak tartózkodhatnak.

A területi térfigyelő kamera rendszer által rögzített felvételek kezelését kizárólag meghatározott személyek, az ellenőrzésre jogosultak végezhetik.

A jelen szabályzatban kijelölt személyek jogosultak:

- a kamerák által közvetített képek megfigyelésére, valamint

- a kamera rendszer által rögzített képek visszanézésére,

- a rögzített felvételek, illetve felvételrészek elkülönítésére rendkívüli és nem rendkívüli események szerint,

- az adat kimentésére,

- az adat továbbításra,

- az adattörlésre.

A központi helyiségbe csak olyan személyek léphetnek be, akik adatkezeléssel megbízottak, illetve akiknek betekintési joguk van. A betekintési jogukat igazolniuk kell.

A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot csak az a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy jogosult megismerni, akinek ez a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

6.1.2. Üzembiztonság

Az ellenőrzésre jogosultak rendszeresen, de legalább a hetente egy alkalommal ellenőrzik a rendszer üzemelését.

A rendszer kiszolgálásra alkalmas eszközök, és egyéb adathordozók - a jogszerű adattovábbítás kivételével - a központi helyiségből ki nem vihetőek.

Az informatikai eszközök karbantartása esetén is gondoskodni kell az adatvédelmi előírások betartásáról. Karbantartást, javítást csak az arra jogosult jelenlétében lehet végezni.

Idegenek a központi helyiségben csak az ellenőrzésre jogosultak jelenlétében tartózkodhatnak.

Idegenek jelenlétében a felvételek visszanézését meg kell szakítani, ha a visszanézett adatok idegen általi megismerhetőségét más módon nem lehet kizárni.

6.1.3. Adattovábbítás

Adatot továbbítani csak a jelen szabályzatban - és jogszabályban - meghatározott esetekben lehet. Az adattovábbítás az eljárásra jogosult szerv, hatóság képviselője által biztosított adathordózó eszközre történik.

6.2. Technikai intézkedések

Szünetmentes áramforrás

Szünetmentes áramforrás biztosításával kell gondoskodni arról, hogy a rendszer folyamatosan működni tudjon, illetve áram kimaradás miatt üzemzavar ne következzen be.

Informatikai védelem

A területi térfigyelő kamera rendszer adatrögzítést lehetővé tévő informatikai rendszert működtető számítógépes rendszerben biztosítani kell, hogy:

- a belépés személyre szóló kóddal történhessen,

- az adatkezelési események automatikusan naplózásra kerüljenek.

6.3. Egyéb adatbiztonsági intézkedések

A központi helyiségben őrzött adatok védelmét szolgálja, hogy:

- a helyiség zárható.

7. Nyilvántartás vezetési kötelezettség

A területi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez kapcsolódva nyilvántartást kell vezetni:

- a kihelyezett kamerákról és az általuk megfigyelt területről (kamera nyilvántartás),

- a rendszerben rögzítet felvételek visszanézéséről, és kimentéséről (visszanézési napló),

- a rendszerben a felvételek tárolására használt adathordozókról, (adathordozó nyilvántartás),

- az adattovábbításról, (adattovábbítási napló)

- a felvételek megsemmisítéséről,

- az adatvédelmi incidensről.

7.1. Kamera nyilvántartás

A kamera nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább:

- a kamera, kamerák kihelyezésének helyét,

- az alkalmazott kamerák darab számát,

- az adott kamera, kamerákkal megfigyelt területet.

7.2. Visszanézési napló

A térfigyelő kamerarendszer által rögzített felvételek központi helyiségben történő visszanézése esetén a visszanézésre, valamint a rendkívüli események képrészleteinek kimentésére vonatkozó adatokat naplóban kell rögzíteni.

A visszanézési naplónak tartalmaznia kell:

- a visszanézés napját,

- a visszanézett felvételek azonosításhoz szükséges adatokat: kamera szám, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítés kezdő és befejező időpontját,

- a bekövetkezett rendkívül eseményeket,

- a rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételrészek kimentésének adatai (mentés helye)

- a kezdeményezett intézkedéseket,

- a visszanéző nevét.

7.3. Az adathordozók nyilvántartása

Az adathordozó nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

- a felhasznált, alkalmazott adathordozó azonosító adatait,

- az adathordozó adat rögzítésre történő használatának kezdő és befejező időpontját,

- az alkalmazást követően az adathordozó tárolási helyét,

- az adathordozó megsemmisítésére vonatkozó adatokat.

7.4. Adat másolási napló

Az adatmásolási naplónak tartalmaznia kell a rögzített felvételekről, rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel részekről készített:

- másolat készítés időpontját,

- másolt rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel azonosító adatait,

- másolat készítésének okát,

- másolat adathordozójának azonosítóját, a tárolás helyét,

- a másolatot készítő nevét.

7.5. Adattovábbítási napló

Az adattovábbítási nyilvántartást évenként kell vezetni, és a nyilvántartást 5 évig meg kell őrizni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy:

- mikor történt az adattovábbítás,

- a felvételeket kinek, mely szervnek, hatóságnak, magánszemélynek továbbították,

- milyen célból került sor az adattovábbításra,

- mi volt az adattovábbítás jogalapja.

7.6. Felvételek megsemmisítésének nyilvántartása

A felvételek megsemmisítéséről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

- a megsemmisítés időpontját,

- a megsemmisített adatok azonosításához szükséges adatokat, /pl.: kamera szám, illetve számok, a rögzített felvételek időpontja (tól-ig) /,

- a megsemmisítés okát, (3 munkanapon belüli, illetve egyéb)

- a megsemmisítés módját,

- a megsemmisítést végző nevét.

7.7. Incidens nyilvántartás

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

- az incidenssel érintett személyes adatok körét,

- az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

- az adatvédelmi incidens időpontját,

- az incidens körülményeit,

- az incidens hatásait,

- az incidens elhárítására megtett intézkedéseket,

- egyéb jogszabályban meghatározott adatokat.

8. Feladat- és hatáskörök

Adatkezelési feladat-és hatásköröket gyakorol:

-  a Szervezet vezetője vagy megbízottja.

8.1. A terület-felügyelő adatkezelési feladat- és hatásköre

Szervezet vezetője vagy megbízottja adatkezelési feladata:

- a meghatározó belső szabályzatban rögzített szabályok betartása,

- a nyilvántartási feladatok elvégzése.

9. A szabályzat tartalmának megismertetése

A szabályzat tartalmának megismerésének tényét az érintettek aláírásukkal kötelesek elismerni.

A szabályzat tartalmának megismertetéséről gondoskodni kell:

- legalább évenként, illetve

- amennyiben a szabályzatban, illetve mellékleteiben változás történt.

A szabályzatot az honlapon az adatvédelemmel kapcsolatos szekcióban közzé kel tenni.

10. Záró rendelkezések

A szabályzat mellékletét képezi:

- a kamera nyilvántartás,

- az adathordozó nyilvántartás,

- az incidens nyilvántartás,

- a megismerési nyilatkozat.

A szabályzat 2020 január 01. napján lép hatályba.